For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Practice

Publications

Public Mediation Programme

Publications (English)

Public Policy Mediation

Public policy mediation is a way to convert resistance, complexity and differences in interests in society into clear, legitimate and effective public policy. An important goal of policy mediation is a negotiated agreement that is supported by all the participating parties. The government is almost always one of these parties. An agreement caters to the public policy goals of the government, as well as to the interests of the other parties.

This report is in Dutch and published by:
Dutch Ministry of Interior and Kingdom Relations
DGBK/B&I/ Interaction
Postbus 20011
2500 AE The Hague
(Link, pdf) Download the (Dutch) Report

Booklet Series on Local Conflict

This booklet series (only available in Dutch) is the result of a three year project in collaboration with the Nicis Institute on local conflicts in neighbourhoods in some of the Netherland’s big cities. We identified 4 types of tensions through which conflicts mediate; crisis, controversy, disputes, and latent conflict. How do policy makers deal with moments of crisis? How do their actions relate to residents or professionals in the neighbourhood? We take episodes of conflict as a context to understand social and political issues in our current society.

Each booklet contains a case description, an analysis, and a tangible policy advice. Our project team, consistent of Dutch and international professors and researchers developed several analytic insights in the dynamics of local conflict. Through this series we hope to engage you in the episodes.

To download the booklet series please see the Dutch description of the series under Publicaties.  

------------------------------------------------------------------------------------------

Publicaties (Nederlands)

Publieke Beleidsbemiddeling

Publieke Beleidsbemiddeling is een manier om weerstand, complexiteit en belangenverschillen in de maatschappij om te zetten in helder, legitiem en effectief publiek beleid. Een belangrijk doel van beleidsbemiddeling is een onderhandelde overeenkomst waar alle deelnemende partijen achter staan. De overheid is vrijwel altijd partij. Een overeenkomst dient zowel de publieke beleidsdoeleinden van de overheid, als de belangen van de andere partijen.

Dit is een uitgave van:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DGBK/B&I/Interactie
Postbus 20011 2500 AE Den Haag 
(Link, pdf) Download het onderzoeksrapport

Booklet Reeks over Lokaal Conflict

Deze reeks booklets is het resultaat van een drie jaar durend onderzoeksproject in samenwerking met het Nicis Institute naar lokale conflictsituaties in diverse wijken van Nederlands grote steden. Door conflict als onderzoekcontext te nemen komen verschillende actuele onderwerpen aan het licht en krijgen we inzichten in de hedendaagse samenleving. Elk booklet behelst een casus beschrijving, een analyse, en een concreet beleidsadvies. Samen met onze collega’s op Harvard, Cornell University, het Institute for Conflict Analysis and Resolution op George Mason University hebben we verschillende analytische inzichten ontwikkeld over de dynamiek van lokaal conflict.

Eerste booklet: Rethinking Maakbaarheid

Het eerste booklet is een thema-editie waarin we de betekenis van het Maakbaarheids ideaal in de hedendaagse samenleving heroverwegen. 

Tweede booklet: De Tasjesdief (Casus editie nr 1)

Deze casusbeschrijving geeft een overzicht van de gebeurtenissen rondom een lokaal incident in Amsterdam Oost in januari 2005. De analyse van de gebeurtenissen die volgden op het incident geven inzicht in het handelsrepertoire van de lokale overheid in een crisis situatie, wat vraagt om handelingen op korte termijn.

Cover Food center

Derde booklet: Food Center Amsterdam. Onderhandelingen over een groothandelsmarkt midden in de stad

Deze uitgave vertelt het verhaal van een grootschalig herontwikkelingsproject in Amsterdam West. Het geeft weer hoe ingewikkeld een proces van stedelijke herstructurering is, zeker in een zo dichtbevolkt gebied waar zoveel verschillende belangen spelen. Het laat ook zien hoe makkelijk misverstanden ontstaan en hoe weinig vertrouwen er is in het handelen van de (gemeentelijke) overheid.
Bijdragen zijn van: David Laws, Amsterdam Centre for Conflict Studies, Universiteit van Amsterdam, en projectleider “Buurten, Spanningen en Conflicten”; John Forester, professor of City and Regional Planning, Cornell University; Sara Cobb, Director of the Institute for Conflict Analysis and Resolution (ICAR), George Mason University; Kimberlyn Leary, Associate Professor of Psychology, Harvard Medical School; en Ceren Sezer, architect en urban designer, TU Delft en Urban4. 

Zwanengevecht book cover

Vierde Booklet: Alledaagse spanningen en latent conflict rondom het Zwanenvechtplein

Dit boekje verteld het verhaal van bewoners, welzijnswerkers, politie agenten, en gemeente ambtenaren rondom het Zwanenvechtplein in Utrecht. Dankzij de medewerking van geïnteresseerde bewoners, bewonersorganisatie Buren voor Buren, het museum van Zuilen, ambitieuze medewerkers van Portes en het wijkbureau NoordWest hebben wij de verhalen uit het alledaagse leven rondom een spannend en multicultureel plein kunnen optekenen. Deze verhalen laten zien hoe er verschillend wordt gedacht over onderwerpen als participatie en veiligheid en hoe verschillende ideeën kunnen lijden tot spanningen en latent conflict. De verhalen geven inzicht in alledaagse tactieken van bewoners en hoe deze een interessante invalshoek kunnen bieden voor beleid. 
Tekst: Nanke Verloo. Bijdragen zijn van: David Laws, Amsterdam Centre for Conflict Studies, Universiteit van Amsterdam, en projectleider “Buurten, Spanningen en Conflicten”; Maarten Hajer, Planbureau van de Leefomgeving, Universiteit van Amsterdam; Hendrik Wagenaar, University of Sheffield; Arnold Reijndorp, Universiteit van Amsterdam.  

Cover Booklet

Vijfde Booklet: Moskeeën in Amsterdam. De “Westermoskee” en “De Verbinding”.

Beide casussen gaan over de dynamiek van de samenwerking tussen lokale overheden en (religieuze) migrantenorganisaties omtrent de planning, bouw, en ingebruikname van ‘omstreden’ ruimtes. Naast de beschrijving van de beide casussen bevat deze publicatie reflecties van experts uit verschillende vakgebieden, waarmee de problematiek van de casussen vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht.
Auteurs: freek janssens & ivar halfman
Met bijdragen van: Sara Cobb (George Mason University),  John Forester, (Cornell University),  Maarten Hajer (Univ. van Amsterdam en Planbureau van de Leefomgeving), David Laws (Universiteit van Amsterdam), Kimberlyn Leary (Harvard Medical School), Marcel Maussen (Universiteit van Amsterdam), Arnold Reijndorp (Universiteit van Amsterdam), Thijl Sunnier (Vrije Universiteit Amsterdam).