For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Practice

People

Public Mediation Programme

Alexander Rinnooy Kan

ENG: Alexander Rinnooy Kan is one of the initiators of the Public Mediation Programme at the UvA. As Chairman of the Social and Economic Council, he became one of the Netherlands most well known front-fighters for public negotiations and public mediation. As of September 2012, he is University Professor of Economics and Business at the University of Amsterdam. He holds degrees in Mathematics, Econometrics and a PhD in Mathematics. Since June 9th 2015, he has been a member of the Senate (Eerste Kamer) on behalf of Democrats ’66 (D66). Aside from his current position, Alexander Rinnooy Kan is a member of several advisory boards and committees.

NL: Alexander Rinnooy Kan is één van de oprichters van het Public Mediation Programme van de UvA. Als voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), is hij bekend geworden als één van de meest bekende voorstanders van public mediation en onderhandelingen. Sinds september 2012 is hij hoogleraar Economie en Bedrijfskunde bij de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft titels in de Wiskunde, Econometrie en een PhD in de Wiskunde. Vanaf 9 juni 2015 is hij lid van de Eerste Kamer namens D66. Naast zijn huidige positie is Alexander Rinnooy Kan lid van verscheidene adviesraden en comités.
Profile page Rinnooy Kan

David Laws

ENG: David Laws (Ph.D. 1998, Massachusetts Institute of Technology) is one of the initiators of the Public Mediation Programme at the UvA. He is an associate professor in the Department of Political Science at the University of Amsterdam. Before coming to Amsterdam, he worked at the Department of Urban Studies and Planning and the Sloan School of Management at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) and with the Program on Negotiation at Harvard Law School. His research focuses on the relationship between negotiation and conflict resolution, public administration, and democratic governance. He has worked as a consultant for the New York Stock Exchange, the U.S. Environmental Protection Agency, the U.S. Air National Guard, the Wisconsin Department of Natural Resources, and the Ministry of VROM (currently the Ministry of Infrastructure and the Environment).

NL: David Laws (PhD. 1998, Massachusetts Institute of Technology) is één van de initiatiefnemers van het Public Mediation Programme aan de UvA. Hij is universitair hoofddocent bij de afdeling Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Voor zijn komst naar Amsterdam werkte hij bij Urban Studies en Planning en de Sloan School of Management aan de Massachusetts Institute of Technology (MIT). Hij werkte samen met het Program on Negotiation aan Harvard Law School. Zijn onderzoek richt zich op de relatie tussen onderhandelen en het oplossen van conflicten, openbaar bestuur en democratisch bestuur. Hij heeft gewerkt als consultant voor de New York Stock Exchange, de US Environmental Protection Agency, de U.S. Air National Guard, het departement van het Wisconsin Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, en het Ministerie van VROM (huidig Ministerie van Infrastructuur en Milieu).
Profile page David Laws

Martien Kuitenbrouwer

ENG: Martien Kuitenbrouwer is one of the initiators of the Public Mediation Programme at the UvA. She has worked in public administration and public governance for nearly fifteen years. The past eight years, she was president of the board of Amsterdam-West. She worked with David Laws at the UvA during those years, developing a close working relationship between research and practice in order to improve both education on public disputes as well as current government practice. She is now Programme director for the Public Mediation Programme at the UvA. Next to this, she works as a management consultant for Lysias Group, dealing with complex issues around decentralisation and local government and administration. She is also a member of several advisory boards and committees. Martien Kuitenbrouwer holds degrees in History of International Relations from the UvA as well as a degree in Social and Economic Policy from the London School of Economics and Political Science.

NL: Martien Kuitenbrouwer is één van de initiatiefnemers van het Public Mediation Programme. Zij heeft bijna vijftien jaar in openbaar bestuur gewerkt. Voordat zij mede het Public Mediation Programme oprichtte was ze acht jaar lang de stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-West. Tijdens die jaren werkte zij samen met David Laws, wat zorgde voor een nauw verband tussen de praktijk en onderzoek aan de universiteit. Dit bood de mogelijkheid om het onderwijs over publieke disputen en de huidige overheidspraktijk te verbeteren. Ze is nu programma directeur van het Public Mediation Programme aan de UvA. Daarnaast werkt ze als management consultant voor Lysias Group, waar ze te maken heeft met complexe vraagstukken over decentralisatie en de lokale overheid, en bestuur. Ze is ook lid van verschillende adviesraden en commissies. Martien Kuitenbrouwer is afgestudeerd in Geschiedenis van Internationale Betrekkingen aan de UvA en in Sociaal Economisch Beleid aan de London School of Economics and Political Science.
 

Howard Bellman

ENG: Howard Bellman is one the founding fathers of public mediation in the US. He is affiliated to the Public Mediation Programme, donating and sharing his knowledge and expertise. He has designed the Masterclass cycle for Public Mediation, one of the backbones of PMP. His work has ranged from the most ordinary civil and labour matters to international diplomacy. A significant portion of his practice has focused on high-profile, controversial multi-party cases of public concern such as national rule making, spatial planning, large-scale environmental remediation, school desegregation, financing education, and Native-American land claims. Mr. Bellman’s clients include several state government and federal government agencies in the US. From 1983-1986, Mr. Bellman served as Secretary of the Wisconsin Department of Industry, Labor and Human Relations. In 2003 he received the Lifetime Achievement Award of the American College of Civil Trial Mediators. He is currently Distinguished Adjunct Professor at the Marquette University Center for Dispute Resolution Education. 

NL: Howard Bellman is één van de grondleggers van Public Mediation in de Verenigde Staten. Hij is nauw verbonden aan PMP en adviseert het programma aan de hand van zijn expertise. Hij heeft de masterclasscyclus over public mediation ontworpen. Dit is één van de speerpunten van PMP. Howard Bellman heeft een lange en succesvolle carrière als mediator achter de rug. Zijn werkzaamheden varieerden van burger- en arbeidszaken tot internationale diplomatie. Daarbij heeft hij in zijn werk te maken gehad met een groot aantal spraakmakende, controversiële casussen van publiekelijk belang waarbij veel partijen betrokken waren. Onderwerpen variëren van het opstellen van nationale regelgeving, ruimtelijke ordening, grootschalige milieusanering, school desegregatie, de financiering van het onderwijs, tot Native-American land claims. Tot zijn klantenkring behoorden onder andere verschillende deelstaatregeringen en federale overheidsinstellingen in de Verenigde Staten. Van 1983 tot 1986 diende hij als secretaris van het Wisconsin Ministerie van Industrie, Arbeid en Human Relations. In 2003 ontving hij de Lifetime Achievement Award van het American College of Civil Trial Mediators. Hij is momenteel Distinguished Adjunct Professor aan de Marquette University Center for Dispute Resolution Education.
Profile page Howard Bellman

Marc Rijnveld

ENG: Marc Rijnveld has over 20 years of experience in complex decision-making processes in the (semi) public sector. He works as an independent consultant and mediator dealing with policy issues that evoke social controversy and assists parties to come to feasible solutions. He has worked consecutively for the Dutch national government, the research institute TNO and in the business sector. He is related to the Public Mediation Programme through practice. In this role, he contributes to the development of the field of public mediation.

NL: Marc Rijnveld heeft ruim 20 jaar ervaring met complexe besluitvormingstrajecten in het (semi) publieke domein. Hij werkt als zelfstandig adviseur en beleidsmediator bij vraagstukken die maatschappelijke controverse oproepen en begeleidt partijen naar aanvaardbare oplossingen. In zijn loopbaan werkte hij achtereenvolgens voor de Rijksoverheid, kennisinstelling TNO en het bedrijfsleven. Hij is vanuit de praktijk verbonden aan het Public Mediation Programme van de UvA. Vanuit die rol draagt hij bij aan de ontwikkeling van het vakgebied.
Profile page Marc Rijnveld    

Nanke Verloo

ENG: Nanke Verloo is an associate of PMP. She works as a researcher in the world of public disputes. She looks at how local governments can turn situations of conflict into opportunities for inclusive urban democracy. During her PhD research she spent three years in situations of urban conflict to understand the experiences of neighbours, welfare practitioners, police officers, policy makers, and politicians. She developed an approach to do case-study research that includes the diverse storylines of parties in conflict. These case studies seek to bridge theory and practice as they inform practitioners about ways of dealing with dispute and controversy and propose a framework to make sense of conflict in cities. Her research has been the basis for training programs in which she uses the analysis of critical moments to help practitioners to rethink their own work experiences as a case. She translated real life case studies into role-play activities that build capacity to mediate between citizens, policy practitioners, and other parties. From February 2016 onwards Nanke has been working as an Assistant Professor for the department of Urban Planning at the University of Amsterdam.

NL: Nanke Verloo is een associate van PMP. Zij werkt als onderzoeker in de wereld van de publieke conflicten. Ze kijkt naar hoe lokale overheden conflictsituaties kunnen omzetten in kansen voor inclusieve stedelijke democratie. Tijdens haar PhD onderzoek bracht ze drie jaar in situaties van stedelijke conflict door om de ervaringen van buren, welzijnswerkers, politieagenten, beleidsmakers en politici in conflict situaties te begrijpen. Zij ontwikkelde een methode van casusonderzoek die ervoor zorgt dat de diverse verhaallijnen van de partijen in het conflict zichtbaar worden. Deze casusonderzoeken vormen een brug tussen theorie en praktijk omdat ze de practitioners informeren over de manieren van omgaan met conflicten en controverse, en stellen een kader voor om conflict in steden inzichtelijk te maken. Haar onderzoek is de basis voor de trainingen waarbij het programma gebruik maakt van de analyse van kritieke momenten. Deze methode helpt beoefenaars bij het reflecteren op hun werkervaringen. Ze vertaalde real-life casusonderzoeken naar rollenspellen die de capaciteit opbouwen om te kunnen bemiddelen tussen burgers, beleidsmedewerkers en andere partijen. Sinds februari 2016 is Nanke werkzaam als universitair docent voor het departement Urban Planning aan de Universiteit van Amsterdam.
Profile page Nanke Verloo

Hester de Gooijer

ENG: Hester de Gooijer has been with the Public Mediation Programme since February 2014. She has a background in Cultural Anthropology and Conflict Studies, and has studied at the University of Amsterdam. Since January 2016, Hester works as junior researcher for PMP. Additionally, she works part-time for the Knowledge Centre of the Ministry of Interior and Kingdom Relations. Hester started at PMP as an intern, focusing on practicalities, preparing trainings,  and assisting with research. During her Master in Conflict Resolution and Governance, she worked as a research assistant for the programme. Prior to this, Hester obtained her BSc in Cultural Anthropology and Development Sociology with a Minor in Conflict Studies at the University of Amsterdam. In 2015 she graduated from the Master Conflict Resolution and Governance. She wrote her master thesis on Public Mediation in Italy and Sweden. Focusing on the status of the use of public mediation in those two countries, together with input from practitioners of the Netherlands, Germany and Finland. The second part of her thesis focused on how practitioners of mediation implement mediation theory, which mostly comes from the United States and Canada, into their practice in Sweden and Italy. During her bachelor, Hester worked for ING Bank as a back-office specialist in the mortgages department, gaining experience in complex financial systems.

NL: Hester de Gooijer is sinds februari 2014 verbonden aan het Public Mediation Programme. Ze heeft een achtergrond in Culturele Antropologie en Conflict Studies, en heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds januari 2016 werkt Hester voor PMP als junior onderzoeker. Deels werkt zij ook voor het kenniscentrum van het project ‘Prettig contact met de Overheid’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hester begon in 2014 bij PMP als stagiaire, waarbij haar werkzaamheden vooral praktische zaken, het voorbereiden van trainingen en ondersteuning bij onderzoek betroffen. Tijdens het behalen van haar master in Conflict Resolution en Governance werkte zij als onderzoeksassistent voor het programma. Hiervoor behaalde Hester haar bachelor in Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie met een Minor in Conflict Studies aan de Universiteit van Amsterdam. In 2015 studeerde ze af aan de Master Conflict Resolution en Governance. Ze schreef haar scriptie over Public Mediation in Italië en Zweden. Ze richtte zich op het gebruik van Public Mediation in deze twee landen, aangevuld met input van beoefenaars uit de Nederland, Duitsland en Finland. Het tweede deel van haar scriptie richtte zich op de vraag hoe beoefenaars van mediation in Zweden en Italië mediation theorie, een theorie die grotendeels afkomstig is uit de Verenigde Staten en Canada, vertalen naar hun dagelijkse praktijk.Tijdens haar bachelor werkte Hester voor de ING Bank als back-office specialist op de afdeling hypotheken en deed zij ervaring op in complexe financiële systemen.
Profile page Hester de Gooijer 

Babet Vente

ENG: Babet Vente joined the Public Mediation Programme in January 2016. She has a background in political and social sciences, and has studied at Leiden University, University of Amsterdam, and American University in Washington D.C. She currently works as a junior researcher for the Programme. Babet obtained her BSc. in Public Administration at Leiden University in 2013. As part of this degree, she studied abroad in Washington D.C. and minored in Sociology at the University of Amsterdam. In 2015, Babet graduated Cum Laude from the master Conflict Resolution and Governance at the University of Amsterdam. She wrote her dissertation on sensemaking and action of front-line workers after they encountered glocal mediatised conflict in their urban working environment. As part of this study, Babet conducted desk and field research in the Schilderswijk of The Hague for a period of six months. Previously, Babet interned at The Hague Institute for Global Justice for the department of Conflict Prevention. She worked as an intern and later as junior consultant for Crisisplan BV, a crisis management consultancy in Leiden. There, she gained insights into crisis and security management at national and regional levels.

NL: Babet Vente is sinds januari 2016 werkzaam bij het Public Mediation Programme. Ze heeft een achtergrond in de Politieke en Sociale Wetenschappen, en heeft gestudeerd aan de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam, en American University in Washington DC. Momenteel werkt zij als junior onderzoeker bij PMP. Babet behaalde haar BSc. in Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden in 2013. Als onderdeel van haar bachelor studeerde Babet in Washington DC en volgde zij een minor in de Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2015 studeerde ze cum laude af van de Master Conflict Resolution en Governance aan de Universiteit van Amsterdam. Zij schreef haar scriptie over sensemaking en de praktijk van jeugd- en welzijnswerkers, nadat ze geconfronteerd worden met glocal conflict in hun stedelijke werkomgeving. Als onderdeel van dit onderzoek voerde Babet literatuur- en veldonderzoek uit in de Schilderswijk van Den Haag voor een periode van zes maanden. Eerder heeft Babet stage gelopen bij The Hague Institute for Global Justice, op de afdeling Conflictpreventie. Daarvoor werkte zij als junior consultant voor Crisisplan BV, een crisis management consultancy in Leiden, waar ze inzichten verwierf in crisis en security management op nationaal en regionaal niveau. Babet begon in 2013 bij Crisisplan als stagiaire.
Profile page Babet Vente

Research Assistant(s)

Nadine Lodder

ENG: Nadine Lodder works as a research assistant for the Public Mediation Programme. She is enrolled in the Master Conflict Resolution and Governance at the University of Amsterdam and will graduate in July 2017. Before this she completed the Master International Relations. During her Bachelor in Cultural Anthropology and Development Sociology, she successfully completed the Minor in Conflict Studies.

NL: Nadine Lodder werkt als onderzoeksassistent voor het Public Mediation Programme. Zij volgt de Master Conflict Resolution and Governance aan de Universiteit van Amsterdam en zal naar verwachting in juli 2017 afstuderen. Hiervoor heeft ze haar Master diploma behaald in Internationale Betrekkingen. Gedurende haar bachelor in de Culturele Antropologie heeft zij de minor Conflict Studies gevolgd.

Friso Löwik

ENG: Friso Löwik has been an intern for the Public Mediation Programme since October 2017. He has a background in Political Science and in Public Administration. He will receive his bachelor degree in Political Science from the University of Amsterdam in December 2017. In the past he studied Public Administration at the Thorbecke Academie. He is interested in policy development and conflict in present-day politics. In his bachelor thesis Friso focused on the implementation of the Energy Accord in the Netherlands (2013), specifically in the province of Friesland. The struggle of the province with a citizens’ initiative and party specific political interests, combined with time pressure coming from the central government, led to a breach of trust between ‘politics’ and ‘the citizens’ at a provincial level. This research motivated Friso to take a closer look at Public Mediation as a method to gain trust and improve the quality of the policy making process.

NL: Friso Löwik is sinds oktober 2017 als stagiair verbonden aan het Public Mediation Programme. Hij heeft een achtergrond in de Politicologie en Bestuurskunde. Naar verwachting rondt hij zijn bachelor Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam in december 2017 af. In het verleden studeerde hij Bestuurskunde aan de Thorbecke Academie. Beleidsontwikkeling en conflicten in de hedendaagse politiek hebben zijn interesse. In zijn scriptie focuste Friso op de implementatie van het Energieakkoord (2013), specifiek in de provincie Friesland. De worsteling van de provincie met een burgerinitiatief en partij-politieke belangen, gecombineerd met tijdsdruk van de Rijksoverheid, leidde tot een vertrouwensbreuk tussen ‘de politiek’ en ‘de burger’ op provinciaal niveau. Dit proces heeft bij Friso een fascinatie aangewakkerd voor public mediation als methodiek om vertrouwen te herwinnen.

Board of Advice/ Raad van Advies

  • Alexander Rinnooy Kan
  • Howard Bellman
  • Job Cohen
  • Jantine Kriens
  • Frans Evers
  • Nicolette van Gestel
  • Maarten Hajer
  • Evert Verhulp