For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Practice

Conflict Clinic

Public Mediation Programme

About the Conflict Clinic (English)

Public disputes are complicated. Many stakeholders and even more interests are involved. Parties tend to get stuck in their own way of reasoning. A big ‘knot’ of stakeholders, interests, and opinions may occur, making it hard to keep an overview of what is actually at stake. There seems to be little time or opportunity to reflect, let alone think about strategies for action, especially because the disputes are out in the open.

PMP has developed a method to look at complicated public conflicts together with the ‘problem owners’.

The Conflict Clinic is a method based upon a model of Harvard University and further developed and adapted to the Dutch context by PMP. The Conflict Clinic offers participants the opportunity to exchange their perspectives on the conflict in a safe setting. During a ‘pressure cooker’ session, we try to analyze the core patterns of the conflict in order to understand why things are stuck. Problem owners introduce their situation, whereupon reflecting practitioners offer their insights. Reflecting practitioners vary from researchers, public mediators, lawyers to other professionals. They do not offer solutions, but add to the deeper understanding of the problem by pointing out patterns of behavior. In this manner, problem owners may find ways to rethink their own strategies and start to think of ways to open up the ‘locked’ situation.

How does a Conflict Clinic work?

The facilitators of PMP make a 'factsheet' of the conflict with the owners of the conflict in a preliminary conversation

Depending upon the nature of the case, PMP invites reflecting practitioners that take part in the Conflict Clinic as process-experts. These reflecting practitioners generally have a background as a mediator, advisor, researcher or with an administrative/civil-service background in a similar organization. They do not have a stake in the conflict, nor do they have prior in-depth knowledge of the conflict.  It is not necessary for them to be experts on the content. They do, however, have practical experience in similar conflicts. Up to six reflecting practitioners can be invited depending on the case.

The Conflict Clinic lasts several hours and consists of three rounds:

 1. Round 1 Discussing the case on the basis of the factsheet
  The owners of the conflict explain the case and reflecting practitioners ask questions.
  Result
  Exploration of the problem, stakeholders and interests, and exploration of the issue by the problem owners.
 2. Round 2 First analyses of reflecting practitioners
  The reflecting practitioners offer their first analyses of the situation based on a first exploration of the problem. The problem owner does not join this discussion but reflects on it.
  Result
  Conflict analysis with underlying patterns, stakeholder and interest analysis.
 3. Round 3 Discussing analyses of the reflecting practitioners with owners of the problem.
  Exploring 'openings' in the conflict
  Result
  Insight into own actions, enlarging the repertoire of possible actions, tools for the next steps.

-------------------------------------------------------------------------------------

Over de Conflict Clinic (Nederlands)

Conflicten in de publieke sfeer zijn vaak ingewikkeld. Er zijn veel belangen en belanghebbenden. Partijen houden vast aan hun eigen gelijk. Vaak ontstaat een ‘kluwen’ van deze belangen en belanghebbenden, wat het moeilijk maakt het overzicht te bewaren, laat staan inzicht te krijgen  in mogelijke handelingsperspectieven. Daarbij zijn er weinig mogelijkheden om in alle rust te reflecteren vanwege het publieke karakter van het conflict.

PMP heeft een methode ontwikkeld om samen met verschillende betrokkenen naar vastgelopen publieke conflicten te kijken.

De Conflict Clinic is gebaseerd op een model van de Universiteit van Harvard en door PMP verder ontwikkelt voor de Nederlandse context. De Conflict Clinic biedt deelnemers de gelegenheid  in een veilige setting hun perspectieven uit te wisselen en reflectie te krijgen op het eigen handelen. In een 'snelkookpan' sessie wordt getracht inzicht te krijgen in de belangrijkste patronen die het conflict vertoont en waardoor de boel is vastgelopen. De reflectanten proberen samen met de probleemeigenaren de kluwen van het conflict te ontwarren en handvatten te bieden voor stakeholders. De reflectanten bieden geen kant-en-klare oplossingen, maar wel inzicht in het handelen van de probleemeigenaren tot nu toe en mogelijkheden hoe het vastgelopen conflict verder ‘geopend’ kan worden.

Hoe werkt een Conflict Clinic?

De facilitators van PMP maken in een voorgesprek met de probleemeigenaren een zogenaamd ‘factsheet’ van het conflict.

Op basis van de casus nodigt PMP ‘reflectanten’ uit die meedoen aan de Conflict Clinic als procesexperts. Deze reflectanten hebben veelal een achtergrond als mediator, adviseur, onderzoeker of een bestuurlijke/ambtelijke achtergrond bij een soortgelijke organisatie. Ze zijn geen belanghebbenden, hebben geen kennis van het conflict en zijn niet per se inhoudelijk expert. Ze hebben wel praktijkervaring in soortgelijke conflicten. Afhankelijk van de casus worden maximaal zes reflectanten gevraagd.

De Conflict Clinic neemt een dagdeel in beslag en bestaat uit drie rondes:

 1. Ronde 1 Bespreking casus aan de hand van factsheet
  Uitleg van het conflict door probleemeigenaren met inhoudelijke verduidelijkingsvragen gesteld door reflectanten.
  Resultaat
  Verkenning conflict, stakeholders en belangen, en verkenning probleemstelling door probleemeigenaren.
 2. Ronde 2 Eerste analyse door reflectanten
  De reflectanten geven hun analyse van de situatie aan de hand van de eerste probleemverkenning. De probleemeigenaar praat niet mee, maar reflecteert.
  Resultaat
  Conflictanalyse met onderliggende patronen, stakeholder- en belangenanalyse.
 3. Ronde 3 Bespreken analyse reflectanten met probleemeigenaren
  Verkennen ‘openingen’ in het conflict.
  Resultaat
  Inzicht in eigen handelen, vergroten handelingsrepertoire probleemeigenaren, handvatten voor volgende stappen.